Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, sklicuje

 

27. sejo skupščine

KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,

ki bo v torek, 21.06.2022, ob 12. uri

v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,

Mariborska cesta 7 (govorilnica št. 1 v pritličju) v Celju

 

DNEVNI RED:

 

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Izvolijo se predlagani organi skupščine.

 

  1. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2021 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2021 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021.

 

  1. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 v višini 14.561.526,97  EUR za naslednje namene:

      1. za dividende delničarjem EUR     945.777,00 EUR

              2. za nagrade upravi EUR     100.000,00 EUR bruto

 

Preostanek bilančnega dobička v višini 13.515.749,97  EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.

 

Delničarjem, ki bodo dne 13.07.2022 vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., pripadajo dividende v višini 7,00 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 14.07.2022.

 

3.2. Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino.

 

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2021.

 

 

  1. Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje

PREDLOG SKLEPA:

               Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.

 

  1. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 21.06.2022 izvoli g. Boštjan Marovt.

 

  1. Plačilo članom nadzornega sveta

               PREDLOG SKLEPA:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 358,00 EUR.

 

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 3.000,00 EUR bruto letno za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta.

 

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje posebne funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

 

  1. Imenovanje revizorske hiše za obdobje treh let

PREDLOG SKLEPA:

Za finančnega revizorja družbe za leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska hiša Mazars d.o.o. Ljubljana.

 

 

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, ki se ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščencem se ni potrebno prijaviti na skupščino, če se je nanjo pravočasno prijavil delničar, ki ga zastopajo. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

 

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mariborska cesta 7 v Celju, vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. (ZGD-1).

 

Osnovni kapital družbe Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 135.610 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 499 kom. lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

 

Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 13. uri istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

 

                                                                                                    KOVINTRADE d. d. CELJE

                                                                                                    Jože Kastelic, predsednik uprave