Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, sklicuje

26. sejo skupščine

KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,
ki bo v torek, 06.07.2021, ob 12. uri
v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,
Mariborska cesta 7 (sejna soba – III. nadstropje) v Celju

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
PREDLOG SKLEPA:
Izvolijo se predlagani organi skupščine.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2020 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2020 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.

3. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta
PREDLOG SKLEPA:
3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 v višini 7.021.124,44 EUR za naslednje namene:
a) za dividende delničarjem EUR 231.139,80 EUR
b) za nagrade upravi EUR 60.000,00 EUR bruto

Preostanek bilančnega dobička v višini 6.729.984,64 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.
Delničarjem, ki bodo dne 14.07.2021 vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana, pripadajo dividende v višini 1,80 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 15.07.2021.

3.2. Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020.

4. Spremembe Statuta družbe
PREDLOG SKLEPA:
4.1. Spremeni se 3. člen Statuta družbe, ki v čistopisu glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.697.671,96 (enmilijonšeststosedemindevetdesettisočšeststoenainsedemdeset celih šestindevetdeset) EUR in je razdeljen na 135.610 (stopetintridesettisočšeststodeset) navadnih kosovnih delnic.

Osnovni kapital družbe se je na podlagi odobrenega kapitala povečal iz 1.435.277,92  (enmilijonštiristopetintridesettisočdvestosedeminsedemdeset celih dvaindevetdeset) EUR za znesek 262.394,04 (dvestodvainšestdesettisočtristoštiriindevetdeset celih štiri) EUR kot stvarnim vložkom iz konverzije terjatev upnika Liko, d.d. Liboje do družbe v skupni višini 716.855,00 (sedemstošestnajsttisočosemstopetinpetdeset) EUR, pri čemer je bilo za to izdanih 20.960 (dvajsettisočdevetstošestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Vse delnice so v celoti vplačane.

O povečanju osnovnega kapitala z vložki se odloča z večino pri sklepanju zastopanega kapitala.

Uprava družbe je pooblaščena, da ob soglasju nadzornega sveta v roku 5 let od dneva vpisa te dopolnitve Statuta v sodni register, enkrat ali večkrat osnovni kapital družbe poveča za skupno največ 848.835,98 (osemstooseminštiridesettisočosemstopetintrideset celih osemindevetdeset) EUR (do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena Statuta). O vsebini pravic iz
delnic in o drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Uprava lahko ob soglasju nadzornega sveta pri tem povečanju kapitala v celoti ali deloma izključi prednostno pravico delničarjev do novih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic, ki jih poslovodstvo lahko izda za denarne ali stvarne vložke (356. čl. ZGD-1).

Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti Statut družbe z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

4.2. V Statut družbe se doda nov 13.a člen, ki glasi:
»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
– tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
– družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
– tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
– tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 (en) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
– tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

4.3. Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje.

5. Pregled portfelja lastnih delnic KOVINTRADE d.d. Celje
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.

6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
PREDLOG SKLEPA:
6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v obdobju 36 mesecev v imenu in za račun družbe, sama družba ali njene hčerinske družbe kupijo lastne delnice družbe, katerih skupno število, vključno z obstoječimi, ne sme presegati 10 odstotkov skupnega števila vseh delnic, pri nakupu
pa cena ne sme biti nižja od 10 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od 50 odstotkov njene knjigovodske vrednosti.

6.2. Skupščina pooblašča upravo, da obstoječe lastne delnice in lastne delnice, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega sklepa, proda izključno v krogu zaposlenih delavcev družbe in delavcev hčerinskih družb, strateškim partnerjem in Poslovni zadrugi Vizija KTR z.b.o. oziroma lastne delnice nameni za nagrajevanje v družbi zaposlenih delničarjev in ostalih zaposlenih v družbi.
V kolikor se lastne delnice odsvojijo v skladu s tem sklepom, se izključi prednostna pravica delničarjev.

7. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe
PREDLOG SKLEPA:
Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 11.07.2021 izvoli g. Marko Staroveški.

8. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzornem svetu
SEZNANITEV:
Skupščino se seznanja s sklepom sveta delavcev Kovintrade d.d. Celje o imenovanju g. Romana Martuna kot predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu z dnem 22.10.2020.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, ki se ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mariborska cesta 7 v Celju vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Osnovni kapital Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 135.610 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 7.199 kom. lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 13. uri istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

KOVINTRADE d. d. CELJE
Jože Kastelic, predsednik uprave